•    مدارک لازم برای صدور گواهی فروش آزاد :  


1. نکات قابل توجه در ارسال مدارک برای صدور گواهی فروش آزاد

2. چک لیست مدارک لازم برای صدور گواهی فروش آزاد

3. فایل WORD  گواهی فروش آزاد 

4. فایل EXCEL خلاصه اطلاعات
 

5. نمونه پروانه ثبت فرآورده مکمل (دو صفحه)