وضعیت پرونده های ارسالی به سندیکا جهت کارشناسی قیمت 

شرکتها میتوانند از این قسمت از وضعیت پرونده ارسالی خود به سندیکا مطلع گردند.


 

خبرنامه الکترونیکی سندیکا  

شماره اول

شماره دوم

شماره سوم

       
 

آموزش سندیکا

دوره آموزشی مسئولین فنی
فایلهای آموزشی 
فایلهای آموزشی سامانه LIMS

فیلم جلسه آموزشی نحوه ارسال مدارک بصورت الکترونیکی

فرصت های همکاری تجاری

شرکتهایی که اعلام همکاری برای تولیدقراردادی نموده اند.

معرفی شرکت ها

مکاتبات با اتاقهای بازرگانی

نامه ها و مکاتباتی که سندیکا با اتاق بازرگانی ایران و تهران انجام میدهد را میتوانید از این قسمت دریافت نمایید.

ممنوعیت واردات فرآورده های مکمل تغذیه ای 

لیست فرآورده های مکمل تغذیه ای شامل ممنوعیت واردات

مجوزهای تخفیف

لیست شرکتهایی که از سندیکا مجوز تخفیف دریافت نموده اند.

صدور گواهی فروش آزاد

مدارک لازم برای صدور گواهی فروش آزاد
 

مطالعات پژوهشی سندیکا

پروژه آینده پژوهی صنعت مکمل در ایران