شرایط عمومی

الف – تابعيت ايراني.
ب – متدين به يكي از اديان رسمي كشور.
ج – داشتن كارت معتبر عضويت در اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن.
د- دارا بودن سابقه فعاليت در زمينه موضوع فعاليت سنديكا
ه- دارا بودن پروانه توليد حداقل يك محصول مكمل رژيمي- غذايي
و-مراعات ماده 21 قانون تجارت

شرایط خاص

كليه توليدكنندگان مكملهاي رژيمي- غذايي كه دارنده پروانه بهره برداري از وزارتخانه هاي مربوطه و كارت عضويت از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مي باشند مي توانند با قبول اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي به عضويت اصلي سنديكا در آيند .
تبصره 1- : اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي مقيم ايران به شرط عمل متقابل كشور متبوع آنها در مورد ايرانيان مقيم آن كشور مي توانند با رعايت مقررات مربوط به عضويت سنديكا در آيند .
تبصره 2- : پرداخت وروديه وحق عضويت و تعيين ضوابط عضويت از اختيارات مجامع عمومي بوده و هيات مديره طبق ضوابط اعلام شده موظف به پذيرش اعضاء جديد مي باشد .
تبصره 3- : اعضاي وابسته، شركتهاي پخش داروئي و شركت هاي صادركننده مكملهاي رژيمي غذايي، كه بصورت غير مستقيم در خدمت فعاليت هاي اصلي سنديكا مي باشند مي توانند بعنوان عضو وابسته بدون داشتن حق رای و بدون امکان عضويت در هيات مديره ويا بعنوان بازرس و با پرداخت پنجاه درصد حق عضويت اعضای دارای حق رای به عضويت سنديكا درآيند.
تبصره 4- شرکتهايي که دارای موافقت اصولی توليد مكملهاي رژيمي- غذايي بوده و طبق اعلام مراجع ذيصلاح بيش از پنجاه درصد پیشرفت در کل پروژه احداث خطوط تولید دارند می توانند در دوره سه ساله اولیه بعنوان عضو اصلی در سندیکا حضور داشته باشند در اینصورت تمدید عضویت در دوره سه ساله بعدی صرفا" منوط به ارائه مدارک منطبق با ماده 7 فصل سوم اساسنامه خواهد بود.
تبصره 5- اعضاء موقت، شامل آندسته از افراد حقيقي ( دانشگاهي يا بدون معرف ) كه بنابر انگيزه و علاقه شخصي درخواست عضويت دارند. حضور اعضاي موقت و وابسته در جلسات سنديكا بدون حق راي خواهد بود .
در صورت تمايل به عضويت در سنديكا ، طبق مصوبه مورخ 99/11/08 هيات مديره ، نسبت به واريز مبلغ 75،000،000 (هفتاد و پنج ميليون) ريال بابت علی الحساب حق عضویت سال 1399 و مبلغ 50،000،000 (پنج ميليون) ريال بابت ورودیه به حساب شماره 1-10174934-8100-275 نزد بانك پاسارگاد شعبه خيابان دماوند (كد 275) به نام سنديكاي توليدكنندگان مكمل-هاي رژيمي- غذايي ايران اقدام و تصوير خواناي فيش واريزي را به دبيرخانه سنديكا به آدرس مندرج در وب سایت تحويل نمائید.