- تلاش براي ساماندهي توليد مكملهاي رژيمي غذايي و بهبود كيفيت ارائه خدمات به اعضاء.

- بازاريابي مستمر با كسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا، قيمت، بازارهاي مصرف و توليد براي عرضه به اعضاء با بهره گيري از آخرين رهيافت هاي جهاني جهت نيل به اهداف قانوني توليد و توسعه صادرات.

- مشاركت گروهي در تصميم سازي ها و تصميم گيريها و تهيه و تنظيم پيش نويس قوانين و مصوبات مرتبط با توليد كالاها و خدمات در جهت حفظ منافع ملّي و اعضا.

- ايجاد ارتباط با بانكها و سازمانهاي اعتباري و همچنين سازمان هاي مالي و پولي بين المللي در قالب قوانين جمهوري اسلامي و فراهم سازي زمينه اخذ تسهيلات مالي در جهت توسعه فعاليت هاي اعضاء.

- ايجاد بانك اطلاعاتي در زمينه هاي مرتبط با اهداف و وظايف سنديكا، فعاليتهاي توليدي اعضاء و اطلاع رساني از طريق ايجاد شبكه اطلاع رساني و نشر كتب، مجلات و بروشورهاي تخصصي.

- فعاليت براي جذب و مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط جهت عضويت در سنديكا.

- ارتقاء اعتبار و حيثيت اعضاء سنديكا از طريق ساماندهي و ايجاد روابط مناسب بين واحدهاي عضو.

- انجام هرگونه فعاليت هاي علمي، تحقيقاتي در داخل و خارج كشور در چهارچوب قوانين موضوعه براي نيل به اهداف سنديكا.

- تلاش براي توسعه توليد و صادرات مكملهاي رژيمي غذايي و يا خدمات مشاوره اي، آموزشي- پژوهشي مرتبط با موضوع فعاليت سنديكا.

- كمك به تحقق اهداف كمي و كيفي تعيين شده براي توليد كالاها و يا خدمات موضوع فعاليت سنديكا.

- حمايت از منافع مشترك و مشروع اعضاء.

- ارائه خدمات حقوقي و مشورتي به اعضاء.

- تشويق و حمايت از سرمايه گذاري در بخش توليد كه زمينه افزايش توليد مكملهاي رژيمي غذايي، را فراهم مي كند .

- تلاش براي جلوگيري از انجام رقابت هاي ناسالم اعضاء در بازارهاي داخلي و خارجي.

- تلاش براي افزايش دسترسي به بازارهاي جهاني و ايجاد فرصت هاي مناسب براي كليه اعضاء جهت ورود به اين بازارها

- مشاركت در تدوين استانداردهاي مورد نياز توليد مكملهاي رژيمي غذايي، و نظارت بر حسن اجراي آن از طريق تاسيس شركت هاي بازرسي .

- معرفي اعضاء به وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهيلات مورد نياز.

- اجراي آن دسته از وظايف اجرائي مرتبط با توليدات و صادرات مكملهاي رژيمي غذايي،كه از طرف وزارتخانه ها و سازمانهاي اقتصادي به سنديكا تفويض مي شود.

- ارائه پيشنهاد جهت رفع مشكلات توليدكنندگان و صادرات مكملهاي رژيمي غذايي، با نهادها و سازمانها و وزارتخانه هاي ذيربط.

- برگزاري دوره هاي آموزشي و انجام تحقيقات علمي، صنعتي مورد نياز اعضاء و برگزاري همايش هاي تخصصي و ميزگردها و همچنين حضور در همايش هاي مختلف داخلي و خارجي و تاليف و ترجمه مقالات علمي در زمينه موضوع فعاليت سنديكا .

- برگزاري و يا حضور در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي مرتبط با وظايف سنديكا .

- كوشش براي جذب سرمايه، فن آوري، مديريت، دانش فني و نيروي انساني ماهر داخلي و خارجي براي رشد و ارتقاء زمينه هاي موضوع فعاليت سنديكا .

- ايجاد ارتباط با مراكز علمي و تحقيقاتي و دانشگاهي داخل و خارج از كشور به منظور گسترش تحقيقات، آموزش، توسعه صنعت و تهيه و توليد مكملهاي رژيمي غذايي.