1. ضابطه قیمت گذاری کالاهای تولید داخل
2. نکات کلیدی در تکمیل مدارک
3. چک لیست مدارک قیمت گذاری مکملهای تولید داخل
4. فرم اطلاعات شرکت
5.  فرم مشخصات محصول
6. پرسشنامه بررسی قیمت مکمل های تولید داخل
7. فرم محصولات مشابه

8. تأییدیه تطابق بسته بندی
9. فرم ارزیابی صرفه جوئی ارزی

10.فرم اعلام قیمت مصرف کننده ارزی

11. فرم اطلاعات کلی محصول